Verkenning van een land-schap

Trivialiteiten en andere waardevolle verhalen gesprokkeld langs Vlaamse Ardennen wegen.

maandag 28 december 2009

Fietsreliëfkaart Vlaamse Ardennen

Cadeautip

Climbybike maakte een 3D-fietsreliëfkaart van de Vlaamse Ardennen. U ziet in één blik waar de zware hellingen van de Ronde van Vlaanderen liggen. Een leuk gadget voor de liefhebbers van Vlaanderens Mooiste, maar ook gewoon een mooie kaart van de Vlaamse Ardennen. Meer info: www.climbbybike.com.

vrijdag 18 december 2009

11 nieuwe LEADER-projecten in de Vlaamse Ardennen

Op 4 december 2009 werden 11 nieuwe LEADER-plattelandsprojecten erkend, samen goed voor een investering van bijna 1,5 miljoen € in het plattelandsweefsel van de Vlaamse Ardennen. LEADER, wat staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Vrij vertaald betekent het 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'.
De Vlaamse Ardennen zijn voor 6 jaar (2008 – 2013) erkend als LEADER-gebied. In deze periode kunnen jaarlijks plattelandspojecten ingediend worden die tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie.

De aanpak van LEADER verschilt van andere Europese programma’s omdat de ingediende projecten beoordeeld worden door een team van plaatselijke ‘streekspecialisten’. Europa laat het dus aan de Vlaamse Ardennen zelf over. In onze Plaatselijke Groep (PG) zetelen 28 geëngageerde mensen uit zowel de publieke als private sector.

De 11 goedgekeurde projecten zijn:

1. Arpia - kunsten met landschappen
Promotor: Vzw Arpia, Herzele
Arpia is een kunstenproject met als filosofie een verbond tussen kunst(vormen) en landschap(svormen), dat voortvloeit uit de fundamentele samenhang van mens en natuur.
De rode draad wordt gevormd door een permanent toegankelijk en evoluerend Land Art traject dat jaar na jaar verrijkt wordt met nieuwe kunstwerken, waarbij de waarneming van de kunstwerken de beleving van het landschap versterkt. Ze gaan op in het ritme van de seizoenen en bestaan hoofdzakelijk uit ecologische materialen.
Het project bestaat verder uit een kaderprogramma waarin van juni tot september jaarlijks diverse artistieke disciplines én niet-artistieke domeinen (landschapsonderzoek, lokale context, …) aan bod komen. (www.artscapes.be)

2. Vlaamse Ardennen topregio consumptieaardappelen
Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt, Kruishoutem
De Vlaamse Ardennen heeft een zeer lange traditie van aardappelteelt. De intensieve aardappelteelt heeft geleid tot aardappelmoeheid op veel bedrijven met een verminderde concurrentiekracht als gevolg. Het PCA zal 40 bedrijven begeleiden in het nemen van economisch en ecologisch verantwoorde maatregelen tegen aardappelmoeheid. Op basis van bemonstering en advisering over de mogelijke maatregelen krijgen de bedrijven een veel beter inzicht in de situatie en mogelijkheden op hun eigen bedrijf.

3. Boerderij-ontmoetingen in 4 seizoenen
Promotor: Vzw Papaver, Sint-Lievens-Esse (Herzele)
Papaver vzw ontwikkelt, samen met lokale partners, activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deze vzw is gegroeid uit bio-boerderij De Kollebloem, tevens de locatie van het project. Met dit project wil Papaver voldoen aan de lokale vraag naar activiteiten rond de thema's boerderijleven, natuureducatie, voeding, noord-zuid en seizoens- en natuurbeleving. Speciale aandacht gaat naar kansarmen.

4. Eéndagszorgtoerisme voor bijzondere doelgroepen
Promotor: De Kleppe vzw, Everbeek (Brakel)
Sociaal zorgtoerisme voorziet voor mensen met sociale, fysieke en mentale beperkingen in een recreatief aanbod waarin de zorgcomponent sterk aanwezig is. Met dit project “ééndagszorgtoerisme voor bijzondere doelgroepen_ wordt in het hart van de Vlaamse Ardennen een vernieuwend initiatief toegevoegd aan het toerismeaanbod in de regio. Het project richt zich op groeps- en individueel toerisme en biedt faciliteiten inzake toegankelijkheid en zorg ter ondersteuning van mensen met specifieke noden. De boerderij en de omgang met dieren staan centraal in de activiteiten, die aangeboden worden in de vorm van een belevingsdag en een belevingspad.(www.dekleppe.be)

5. Dorpstheater ’t Hoefijzer
Promotor: Gemeentebestuur Herzele
Bewust gesteld tegenover een 'stadstheater' wil dit dorpstheater in de traditie van vroegere dorpstheaters en -cinema's een concrete en laagdrempelige betekenis geven aan 'cultuur op het platteland'. Het authentieke gebouw/annex zaaltje wordt aangepast aan hedendaagse noden. Samen met lokale verenigingen, het dienstencentrum en de Steenoven wordt er een divers en toegankelijk aanbod uitgewerkt aan dagactiviteiten en avondvoorstellingen, waarbij er voorrang gegeven wordt aan lokale en specifieke doelgroepen en actoren zowel wat betreft publiek als qua invulling. De ontmoetingsfunctie van café en feestzaal blijft behouden en de ruimtes op de verdieping worden ingericht als vergaderruimtes.

6. Een verhaal langs een stroom
Promotor: Stad Oudenaarde
Toerisme Oudenaarde zal een landelijke, toeristische route in de scheldevallei, grondgebied Oudenaarde en Zwalm, uitwerken met een permanente fiets- en wandelroute en een occasionele bootroute. Doelstelling is zowel de historische kernen als de natuurlijke en landelijke gebieden rond de Schelde aan elkaar te linken en (historisch) te duiden. Dit laatste gebeurt dmv infoborden en GPS-technologie. Daarnaast is het de bedoeling het parcours van infrastructuur te voorzien en de staat van de voet- en fietspaden te optimaliseren.

7. Kenniscirkels erosie: fase II
Promotor: Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
Uitgaande van de resultaten van bevraging bij landbouwers en gemeentebesturen worden kansen, pijnpunten en mogelijke verbeteracties m.b.t. erosiebestrijding binnen het gebied aangepakt via het concept van kenniscirkels. Via bottom-up aanpak wordt gewerkt aan concrete afspraken m.b.t. een duurzame aanpak van erosie. Door uitwisseling van praktische kennis en visie binnen én tussen kenniscirkels kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Door het overleg tussen landbouwers onderling en met de gemeentebesturen kunnen er ook nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, agrarische verenigingen of lokale machineringen ontstaan

8. Volkegem vernieuwt & Kerselare verbindt
Promotor: Stad Oudenaarde
Bodemerosie is een groot probleem in de Vlaamse Ardennen. Ook de begraafplaats van Volkegem ondervindt schade van bodemerosie. Door de specifieke ligging is er bij neerslag een natuurlijk grondverzet waardoor de graven onderspoelen. Ook de trage wegen errond spoelen uit en kunnen amper nog gebruikt worden. Dit project pakt deze problematiek zodanig aan dat het als voorbeeld kan dienen voor andere erosiegevoelige gemeenten.


9. Natuurbeleving met ouderen op het platteland
Promotor: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
In 5 rusthuizen in de Vlaamse Ardennen organiseren RLVA en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender natuurbelevingsactiviteiten met ouderen. Herinneringen ophalen (reminisceren) staat daarbij centraal. Deze herinneringen worden verwerkt tot een publicatie. Aan het einde worden 12-jarigen betrokken om de ouderen te helpen en samen te leren. Het begeleidend personeel krijgt tijdens het project vorming en middelen (startpakket voor natuurbelevingskoffer). Parallel wordt de natuurbelevingstuin voor ouderen bij Huize Roborst als proefproject mee ondersteund.

10. Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen
Promotor: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Bepaalde rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening (OCMW-aanbod) krijgen om diverse redenen deze steun niet. Dit is onderbescherming en manifesteert zich sterk op het platteland. Project Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen speelt hierop in. In 4 gemeentes zoeken rechthebbenden, OCMW's, CAW’s, … drempels die onderbescherming in de hand werken. In dialoog komen ze tot een actieplan en realiseren in een volgende stap een verbeteractie.

11. Rusthuis, Buurthuis!
Promotor: OCMW Erpe-Mere
Dit project koppelt de uitbouw van sociale tewerkstelling aan een bijkomende buurtgerichte sociale dienstverlening: het biedt ondersteuning aan 3 (private) rusthuizen in Erpe-Mere die zich bereid verklaren om binnen hun voorziening een sociaal restaurant te openen en senioren en kansarmen uit de buurt de mogelijkheid te bieden om er een warm middagmaal te nuttigen. Het project voorziet tevens in een ophaaldienst waarbij ook bejaarden, die meer geïsoleerd wonen en zelf niet over vervoer beschikken, thuis opgehaald kunnen worden. Er zal bovendien de mogelijkheid worden geboden om na het middagmaal nog een ontspannings- en/of vormingsactiviteit bij te wonen.

Meer info: Rein Dessers, Coördinator Leader Vlaamse Ardennen
0032 486/37 93 84, www.leadervlaamseardennen.be

maandag 7 december 2009

Lessen van een indiaan

In De Beiaard van 4 december vind je op pagina drie, tussen de advertenties voor het oplossen van schoorsteenproblemen, 'Dexia, de bankier van de mensen", een betonpompdienst, schoonmaakbedrijf, drukkerij en renovatiebedrijf waarachtig ook een cursiefje dat de titel "Lessen van een Indiaan" draagt. Johan Gezels heeft een boodschap voor de deelnemers aan de klimaatconferentie in Kopenhagen: Lees 'De levenslessen van Little Tree', een boek geschreven door de Amerikaan Forrest Carter. Het gaat over een Cherokee-indiaan die zijn kleinzoon meeneemt naar het bos en vertelt wat hij moet doen om te overleven. "Als je een rendier vangt, neem dan niet de beste. Neem de kleinste en de traagste, dan worden de rendieren sterker en zullen ze je altijd van vlees voorzien..." Het komt erop neer dat we van de natuur niet meer mogen nemen dan we nodig hebben. Gelukkig bestaan er nog wijze mannen.

donderdag 3 december 2009

Grootse plannen voor het toerisme in de Vlaamse Ardennen


Dinsdag 1 december werd door de provinciale en regionale toeristische diensten het eerste strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie in de Vlaamse Ardennen voorgesteld. Eddy Couckuyt (CD&V), gedeputeerde voor toerisme en voorzitter van Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, lichtte het plan en de doelstellingen toe.

Toerisme Oost-Vlaanderen stelt voor elke Oost-Vlaamse toeristische regio een beleidsplan op. Dit plan voor de Vlaamse Ardennen, waar 17 steden en gemeenten toe behoren, zou een inspiratiebron moeten zijn voor iedereen die de komende jaren toeristisch-recreatieve initiatieven neemt in of voor de regio. De bedoeling is dat de Vlaamse Ardennen op middellange termijn een performante en volwaardige toeristische regio worden die kan concurreren met andere grote toeristische regio’s in Vlaanderen. Voorwaarde is wel dat de initiatieven op een kwaliteitsvolle en duurzame manier worden ingevuld.

Eddy Couckuyt: “De regio geniet een aanzienlijke naambekendheid en oefent met zijn unieke, heuvelachtig landschap een grote aantrekkingskracht uit op diverse doelgroepen. Door de aanwezigheid van talrijke bossen en waardevolle natuurgebieden zijn de Vlaamse Ardennen erg geliefd bij de wandelaar. Anderzijds zorgt de link met de Ronde van Vlaanderen ook voor heel wat wielertoeristen en fietsrecreanten. Helaas kampen de Vlaamse Ardennen ook met een aantal problemen. Een gebrek aan duidelijke profilering bijvoorbeeld en de hantering van verschillende gebiedsafbakeningen...De groeiende vraag naar recreatief medegebruik bedreigt de draagkracht van kwetsbare gebieden en de troeven van het landschap. Op het vlak van kwaliteit van onthaal, logies en routes scoort de regio minder goed dan andere Vlaamse regio's.”

In het strategisch plan werd een analyse gemaakt van alle troeven, maar ook van alle knelpunten. De toeristische instanties zijn zich terdege bewust van de problemen en reiken in dit plan dan ook structurele oplossingen aan. Eddy Couckuyt: “Prioritair moet werk gemaakt worden van een duidelijke toeristisch-recreatieve profilering, een kwaliteitsvol toeristisch en recreatief product en onthaal, een doorgedreven samenwerking en professionalisering van de toeristische sector, een eensgezinde communicatie en meer aandacht voor het verblijfstoerisme en horecaontsluiting. Vanuit de basisprofilering worden twee belangrijke toeristische productlijnen naar voren geschoven: enerzijds het typische Ronde-toerisme, anderzijds een meer algemeen landschapstoerisme waarin beleving en ontdekking van het landschap centraal staat.”

Katia Versieck, afdelingsmanager Toerisme Oost-Vlaanderen, vat het plan samen in enkele strategische keuzes: “Het mooie en uitdagende landschap waarin de Ronde van Vlaanderen wordt gereden werd weerhouden als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van het toerisme in de regio. De baseline ‘Vlaanderens Mooiste landschap’ verwoordt perfect het evenwicht tussen deze twee productlijnen. Ze hebben elk een eigen invalshoek maar zijn beiden gericht op eenzelfde type reiziger, met name de actieve zinzoeker of de onafhankelijke ontdekker. De waarden die worden uitgedragen zijn schoonheid en mythe, avontuur en beleving, uitdaging en emotie, kicks en voldoening.”

Wim Haesebeyt, regiocoördinator Toerisme Vlaamse Ardennen vzw, stelde aan de sector ook een richtinggevend actieplan voor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds hefboomprojecten en anderzijds projecten met variërende prioriteit.

Wim Haesebeyt: “Het landschap maakt van de Vlaamse Ardennen een aantrekkelijke wandelregio. De ontwikkeling van een eerste wandelknooppuntennetwerk is daarom met stip aangeduid als een belangrijk hefboomproject en is al in volle ontwikkeling. Niet alleen wandelnetwerken maar ook doorgaande langeafstandswandelroutes kunnen het wandeltoerisme en het verblijfstoerisme ondersteunen. In het kader van Leader Vlaamse Ardennen werd recent de 157 km lange Streek-GR Vlaamse Ardennen ontwikkeld en werden thematische wandelarrangementen uitgewerkt. Met een 10-tal wandelbomen zal in 2010 de Streek-GR Vlaamse Ardennen volledig zijn afgewerkt. De heruitgave van de taalgrenswandelroutes, het verder optimaliseren van het wandelproduct met bijkomende randinfrastructuur, het ontwikkelen van thematische wandeltochten langs het netwerk, Groene Halte en digitale wandelroutes zijn andere acties die het wandelproduct in de Vlaamse Ardennen zullen optimaliseren. Om het verblijfstoerisme te stimuleren is een goede begeleiding en samenwerking met de logiessector nodig. We streven naar een kwaliteitsvol en kleinschalig logiesaanbod, naar eigentijds en fiets- en wandelvriendelijk campingtoerisme en naar een kwalitatief aanbod voor kleine groepen.”

Naast het traditionele fietstoerisme voor de recreant biedt de Vlaamse Ardennen ook een uniek fietsproduct aan dat alleen in de Vlaamse Ardennen kan beleefd worden, namelijk een (her)beleven van de Ronde. Wim Haesebeyt: “Het Rondetoerisme focust op de toerist die belang hecht aan uitdaging, het verleggen van grenzen, het imiteren van fietshelden of de toerist die op zoek gaat naar Rondefeiten. Het fenomeen van de wielerwedstrijden in de regio, en meer bepaald de Ronde, zal aangewend worden om toeristische producten uit te werken die gedurende een heel jaar kunnen beleefd worden. Dit gebeurt in nauw overleg met het Centrum Ronde van Vlaanderen. Het verder optimaliseren en uitbouwen van de 250 km lange Ronde van Vlaanderen-fietsroute vormt een voortdurende uitdaging.”

Het strategisch en globaal actieplan bevat voor elk facet van het toerisme nieuwe uitdagingen. Uiteraard komen ook kunst, cultuur en erfgoed ruimschoots aan bod. De rode draad wordt gevormd door het landschap: kunst in het landschap, erfgoed in het landschat en de steden en dorpjes als bakens in het landschap.

Het belangrijkste aandachtspunt in het plan is zonder twijfel de ontwikkeling van een integraal kwaliteitszorgsysteem. Een eerste stap wordt gezet met het uitwerken van een kwaliteitsbehoudsysteem voor de recreatieve routes. Wim Haesebeyt: “Er wordt gestreefd naar een perfecte bewegwijzering en goede weginfrastructuur. Het mag duidelijk zijn dat hiervoor moet samengewerkt worden met verschillende instanties.”

Chris De Smedt

maandag 16 november 2009

2 x volle zaal voor Matisse

Dansgezelschap Chorease bracht op zaterdag 14 en zondag 15 november een boeiende voorstelling geïnspireerd op het werk van Matisse. Jan Oelbrandt componeerde 15 nummers speciaal voor deze productie. 5 ervan werden live gebracht, waarvan een geassisteerd op viool door een van de dansers. Schitterend werk van een dertigtal amateurdansers, Chorease zette onder leiding van Mieke Devriendt en Lies Drieghe een meer dan verdienstelijke prestatie neer. Jammer dat deze rijke voorstelling voorlopig niet buiten de grenzen van Herzele komt.  

De muziek "All things considered, there's only Matisse" van Jan Oelbrandt kan beluisterd en aangeschaft worden via iTunes

Foto's (van fotograaf Joachim Geeraert) van de voorstelling kunnen bekeken worden op Picasa.


donderdag 12 november 2009

Wat hebben Matisse en Jan Oelbrandt gemeen?


Chorease, een creatief dansgezelschap uit Herzele onder leiding van Mieke Devriendt, werkte de afgelopen twee jaar aan een nieuwe dansvoorstelling op muziek van componist-muzikant Jan Oelbrandt. Jan Oelbrandt, ook bekend als DobroJean, schreef in opdracht van Chorease ruim 60 minuten muziek die diende als basis en ondersteuning van een nieuwe dansproductie. Het thema van de voorstelling is een jaar uit het leven van een schrijfster. Chorease en Jan Oelbrandt stellen het resultaat van deze samenwerking voor op zaterdag 14 en zondag 15 november in de Steenoven in Herzele.

Het dansgezelschap is al negen jaar actief in Herzele en bracht verschillende gelegenheidsproducties tot stand in Zottegem, Mere, Sint-Lievens-Esse en Lierde. In 2005 behaalde Chorease een finaleplaats op het Festival van Hedendaagse Amateur-dans (Dans.impact) in Bornem met de act “Cut the Bullshit”. De muziek werd toen ook gecomponeerd door Jan Oelbrandt. Het dansgezelschap bracht in 2006 haar eerste avondvullende productie “Goban”. Jan Oelbrandt componeerde voor die gelegenheid het themanummer. Het is de eerste keer dat Chorease voor de integrale productie gebruik maakt van composities die speciaal voor de voorstelling werden gemaakt. Voor muzikale duizendpoot Jan Oelbrandt is deze opdracht een uitstapje naar meer instrumentale en voor dans interpreteerbare composities. Chorease neemt u met deze productie mee naar het Nice van 1954. De dood van Matisse in dat jaar speelt een cruciale rol in de verhaallijn van de dansvoorstelling. “All things considered, there’s only Matisse” is echter geen historische schets, wel een inspiratiebron voor meer dan 20 dansers van divers pluimage en met verschillende dans-achtergronden. Mieke Devriendt is er met de hulp van Lies Drieghe in geslaagd om alle ideeën en improvisaties te bundelen en er een verrassend dansspektakel van te maken dat totaal anders is dan alle vorige Chorease-producties.

Chris De Smedt (CDS): Tussen de vorige productie “Goban” en dit Matisse-verhaal zitten drie jaar. Waarom zo lang gewacht om een nieuwe voorstelling te maken?

Mieke Devriendt: “Je hebt na elke productie toch een tijdje nodig om te herbronnen. Bovendien werken wij niet met professionele dansers, het zijn allemaal mensen die overdag naar school gaan of werken en voor de kindjes moeten zorgen. De repetities blijven beperkt tot maximum twee per week. Dan heb je natuurlijk wat meer tijd nodig om tot een bevredigend resultaat te komen. Chorease werkt met veel inbreng van de dansers. Het is niet zo dat ik de hele choreografie en regie op voorhand maak en de dansjes ‘aanleer’. Alle dansers werken mee aan het creatieproces. Ze hebben heel veel inspraak. De verhaallijn is tot stand gekomen na een brainstorm onder de leden. Een belangrijk element in deze productie is de muziek die speciaal voor de voorstelling werd gecomponeerd. Die komt niet zomaar tot stand. Ook hier moet er overlegd en samengewerkt worden.”

CDS: Mensen die met muziek bezig zijn in de regio kennen Jan Oelbrandt van diverse optredens of als gitaarleraar aan de muziekacademies van Aalst, Geraardsbergen en Herzele. Hoe kom je als componist bij een dansgezelschap terecht?”

Jan Oelbrandt: “Ik ken Chorease al jaren en vind dat ze boeiend bezig zijn. De compositie die ik in 2005 maakte voor de deelname aan Dance.impact was meteen een schot in de roos. Ook het themanummer ‘Chesswaltz’ voor de vorige productie viel in de smaak. Daarom had ik voorgesteld om bij een volgende productie de muziek op maat te maken. Belofte maakt schuld.”

CDS: De titel van deze productie is “All things considered, there’s only Matisse”. Wat verklapt dit over de voorstelling?

Mieke Devriendt: “Chorease is meer dan een dansgezelschap. Wij zijn een groep van mensen die graag dansen, maar die daarnaast ook andere interesses en kwaliteiten hebben. Dit maakt dat er heel wat potentieel in de groep aanwezig is om er iets ‘meer’ van te maken. Deze keer zijn we van de meerwaarde die het programmaboekje moest hebben vertrokken om de verhaallijn uit te werken. Het concept is opgebouwd rond het jaar 1954, toevallig het jaar waarin de kalender samenvalt met deze van 2010...De voorstelling gaat over een schrijfster die rond een specifiek jaar uit haar leven (1954) een boek schrijft. We hebben de gebeurtenissen van dat jaar opgezocht, de dood van Matisse is er een van. “All things considered, there’s only Matisse” is een uitspraak van Picasso. Wij gebruiken hem als kwinkslag, om het leven van de schrijfster wat te relativeren. “

CDS: Het verhaal speelt zich af in de jaren ’50. Betekent het ook dat we muziek mogen verwachten uit die periode?

Jan Oelbrandt: ”Neen, het is ook nooit de bedoeling geweest een retro-voorstelling te maken. De uitvoering is hedendaags, met verschillende stijlen muziek. Sommige zijn abstracte elektronische nummers, andere honderd procent akoestisch, en nog andere een mengeling van beide. Er zitten natuurlijk wel elementen in die refereren naar de jaren ‘50, maar niet constant en niet nadrukkelijk. Ik heb mij uiteraard wel verdiept in het leven van Matisse, zijn werk en de tijdsgeest. Zijn schilderijen zijn markant te noemen. Je ziet onmiddellijk dat het een ‘Matisse’ is. Dat vind ik fantastisch. Het eigenzinnige van de kunstenaar zit ook in mijn composities. Daarom breng ik enkele nummers ook live, niet alles, want dat was technisch niet haalbaar.”

CDS: We hebben uit goede bron vernomen dat je pas mama bent geworden. Hoe combineer je dat met de voorbereidingen van een grote dansproductie?

Mieke Devriendt: “Chorease is een fantastische groep mensen die zich geweldig inzetten. Ook de familieleden en vrienden van de dansers hebben zich bereidwillig getoond om mee te helpen. Ik ben geruggesteund door Lies Drieghe die de coördinatie op zich heeft genomen terwijl ik hoogzwanger en pas bevallen was. En bovenal...ik heb heel lieve ouders en schoonouders waar onze dochter altijd terecht kan.”

Meer info:  www.chorease.be, tel: 053- 62 71 88woensdag 11 november 2009

Kunst in het landschap


Ik zie, ik zie wat jij niet ziet...
Ouders van kleinere kinderen kennen zonder twijfel het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Een speler daagt de medespelers uit om op basis van een hint iets concreet te zien in de ruimte of het landschap. “Het is wit en groen...?”, “dat bad in de weide!”. Hoe vrijer de spelers, hoe moeilijker het spel. In de open ruimte kan het uren duren want iedereen ziet immers andere dingen en ervaart andere impulsen. En meteen zijn we bij de kern van landschapsbeleving. Niets persoonlijker dan de ervaring van het landschap. Als men uw mening zou vragen over de inrichting van uw dorpsomgeving, wordt het gesprek vermoedelijk zeer beladen. Vraag twee mensen vanuit hetzelfde punt naar een landschap te kijken en ze vertellen elk een ander verhaal, afhankelijk van hun vooropleiding of levenservaring. Het analyseren en observeren van een landschap is afhankelijk van diverse factoren, zowel ervaring als kennis en verwachtingen spelen een rol. Dit is ook de reden waarom het boeiend is om kunstenaars los te laten in het landschap en hun carte blanche te geven bij het realiseren van een kunstproject. Kunstenaars zijn het gewoon hun impressies via een kunstwerk te kanaliseren. Kan een kunstwerk in het landschap - zoals deze van Kunst en Zwalm - ons inzichten verschaffen in de individuele beleving van het landschap door de kunstenaar? Reikt de kunstenaar ons een handleiding of oplossing aan om zelf het landschap hoogst persoonlijk te benaderen? De organisator van Kunst en Zwalm trekt om de twee jaar met een groepje kunstenaars het Zwalmse landschap in en biedt hen een forum om met dat landschap aan de slag te gaan. Dit jaar koos vzw Boem een ander actieterrein uit dan de voorgaande jaren en stippelde een wandeling uit met start en aankomst aan het Provinciaal Natuureducatiefcentrum De Kaaihoeve in Meilegem.

 Patrick Merckaert van vzw Boem formuleert het als volgt: “Wij zijn als kunstenaar te gast in dit landschap. Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar het landschap domineert, maar dat zijn werk geïntegreerd wordt in de omgeving, ermee communiceert.  Van bij de aanvang in 1997 was het de bedoeling om met elkaar (de kunstenaars) en de bewoners van de streek kennis te maken. We hebben geen vaste plek, geen eigen expositieruimte, maar zijn met dit kunstproject te gast in de streek. Daarom selecteren we ook geen kunstwerken, wel kunstenaars die een interessante invulling geven aan het concept en de streek. We drukken de kunstenaars altijd op het hart dat ze dit project moeten opvatten als “vakantiewerk”, als een experiment en dat ze even hun eigen traject of carrière los mogen laten.”

Zwalm en omgeving

De Vlaamse Ardennen profileren zich als ‘Vlaanderens mooiste landschap’ en dat schept verwachtingen bij de bezoekers van Kunst en Zwalm. De idylle hangt als een nevel boven de plek waar de kunstenaars de confrontatie zoeken met het landschap. De interpretatie van de bezoeker is puur persoonlijk. De ene ziet een romantisch landschap, de ander een land dat door de jaren heen gekneed en verwoest of beschadigd is. Een term als ‘authentiek’ is niet op zijn plaats. Toch toont een blik op de landschapsatlas dat grote delen van het gebied waarin Kunst en Zwalm plaatsvindt, aangeduid zijn als ‘ankerplaatsen’. De landschapsatlas is een inventaris van de meest waardevolle landschappelijke gebieden in Vlaanderen, waardevol vooral vanuit cultuur-historisch oogpunt. Landschappen hebben echter ook andere waarden: bijvoorbeeld ecologische, sociaal-economische, ruimtelijk structurerende en esthetische. De gebruikswaarde is voor de landbouwer is anders dan voor de recreant. De waarde die de mensen aan het landschap geven is dus puur persoonlijk. Desalniettemin worden diverse zones langs het Kunst en Zwalm parcours ook cultuur-historisch, esthetisch en biologisch waardevol bevonden door experts. De omgeving van de Kaaihoeve is een natuurreservaat met een hoge biologische waarde. De meersen vormen een interessant biotoop voor de watervogels. De biologen en ecologen zullen deze plek vermoedelijk waardevoller inschatten dan de zandgroeve van enkele kilometers verderop. Nochtans is dit een zeer boeiende plek voor geologen, filosofen en kunstenaars. Architecten en geschiedkundigen zullen dan weer meer belang hechten aan de omgeving van het kasteel van Beerlegem. De organisator omschrijft deze zones als drie verschillende landschapstypen, maar eigenlijk zijn het alledrie plekken waar de mens al grondig heeft ingegrepen. Hoe mooi en gaaf sommige van deze plaatsen ook mogen zijn, authentiek zijn ze allerminst.

De interpretatie van de kunstenaar

Roel Jacobs is een kunstenaar die vooral de ecologische waarde van het landschap benadrukt in zijn werk. Hij wil in Zwalm een arboretum van bedreigde boomsoorten creëren. Voorlopig is dat een fictief arboretum want Jacobs plant geen bomen, wel paaltjes met de naam van bedreigde bomen. De omwonenden kunnen een boom adopteren om er een leven lang voor te zorgen zodat alweer wat bomen worden gered. Aan de start van het parcours worden postkaarten uitgedeeld. Daarop staat een bewerkt beeld van de plek anno 2025, inclusief volwassen boom.

Roel Jacobs: “Het gaat om bomen die op de rode lijst staan én bomen die in deze omgeving thuishoren. Uiteraard is het niet de bedoeling om exoten aan te planten, wel bijvoorbeeld zwarte populier of wilde appel. Ik wil met mijn kunstproject de aandacht trekken op het belang van biodiversiteit.”

Rik Moens daarentegen plaatst in de zandgroeve vier meter hoge panelen die vooral een esthetisch effect beogen. Kunstenares Kelly Schacht werkt dan weer met de natuurlijke barrière van de Schelde die op zich een structurerende rol speelt in het landschap. Luc  Ewen gaat aan de slag met de sociale context en wil Zwalm laten figureren in een fictief verhaal. De kunstenaar gaat bewust of onbewust om met de diverse landschapswaarden. Hij is onze bevoorrechte gids om de verscheidenheid van het landschap beter te begrijpen. 

Artikel verschenen in De Beiaard, augustus 2009.

dinsdag 19 mei 2009

KUNST & ZWALM 2009


Aangekondigd voor augustus 2009: Kunst & Zwalm...

Kunst&Zwalm 2009 is een traject met hedendaagse kunst waar kunstenaars een uniek kunstwerk creëren in een landelijke biotoop. De kunstenaars confronteren het publiek met vragen over artistieke clichés, de grillen van de consumptiemaatschappij, de groeiende controle over de publieke ruimte of de manier waarop we met de natuur omgaan. De interventies van de kunstenaars zorgen voor een visuele en fysieke ervaring tijdens de route, bij voorkeur afgelegd te voet of per fiets. Kunst&Zwalm speelt hierdoor met de verhouding tussen tijd, plek, ruimte, kunst en publiek.
Nieuw in 2009 is de samenwerking met PNEC De Kaaihoeve. De bijzondere locatie van het provinciaal natuureducatief centrum in Meilegem is de uitvalsbasis voor het parcours van 9 km en een prachtige plek om de route af te sluiten. De site bestaat uit de Kaaimeersen, een natuurgebied van 7 hectare en een natuurtuin.
Het traject confronteert de bezoeker met drie landschaptypes waar de verhouding cultuur en natuur telkens verandert.
Het beschermde natuurlandschap, het historisch aangelegde landschap en het industrieel ontgonnen landschap.

Kunst&Zwalm werkt in 2009 met kunstenaars uit België, Nederland en het Groot-hertogdom Luxemburg. De deelnemende kunstenaars zijn: Stefaan Dheedene (B), Luc Ewen (L), Martine Feipel & Jean Bechameil (L), Jerry Frantz (L), Christian Frantzen (L), Roel Jacobs (B), Mark Manders (Nl), Rik Moens (B), Sophie Nys (B), Roland Quetsch (L), Kelly Schacht (B), Tamara Van San (B) en Dimitri Vangrunderbeek (B).

Elke zondag om 14 uur wordt een rondleiding per fiets verzorgd door Amarant vzw Gent. Reservatie Tel. 070 23.30.48 of www.amarant.be. Een fiets huren kan na reservatie bij het verzet Tel. 09 380.27.20 of info@verzet.be
Praktisch:

Vertrekpunt: PNEC De Kaaihoeve, Oude Scheldestraat 16, Meilegem (Zwalm) Tel. 055 49 67 96 •

Toegang met routegids 3 € • Kinderen -12 jaar gratis • Route 9 km
Organisatie vzw BOEM • Boembeekstraat 32 • B 9630 Zwalm • Tel. 09 360 65 20 • boem@telenet.be

Info: www.kunst-en-zwalm.be

Kunst&Zwalm 2009 loopt van 29 augustus tot 13 september 2009 enkel in het weekend van 13u tot 19u.

Foto: (c) Kunst & Zwalm - vzw BOEM

woensdag 8 april 2009

Voorjaarsflora in de Vlaamse Ardennen


Kleurenpracht in het bos, bloementapijt, stinzenplanten, zeldzame bosvegetatie. Wie een beetje van de natuur houdt en graag gaat wandelen, moet deze tijd van het jaar naar de Vlaamse Ardennen. Blauwe kousjes in Brakelbos, bosanemonen en paarse schubwortel in het Duivenbos, wilde narcis en daslook in het Raspaillebos... voorjaarsbloeiers profiteren van het eerste lentezonnetje. Zolang de kruinen van de bomen niet dichtgegroeid zijn, steken ze hun bloemblaadjes boven. Maart, april is de beste tijd van het jaar om de lentebloemen in het bos te bewonderen.

Voorjaarswandeling in het Duivenbos: paasmaandag 13 april om 10.00 uur (Kerk Sint-Antelinks).
Meer tips op www.rlva.be.

maandag 23 maart 2009

Hulp voor bergop?

Huur een elektrische fiets...

Aafietsen BVBA uit Maarke-Kerkem (Maarkedal) start met de verhuur (en verkoop) van elektrische fietsen Granville.
De fietsen kunnen gehuurd worden door groepen, families, bedrijven en dit voor korte of lange termijn. U kan uw fiets afhalen of laten leveren op gelijk welke locatie in de Vlaamse Ardennen. Ook inwoners van de Vlaamse Ardennen kunnen de elektrische fietsen huren, hetzij voor een uitstap, hetzij bij wijze van proefperiode met het oog op een aankoop. Deze elektrische fietsen zijn een welgekomen aanvulling op de gewone fietsen en zullen het voor bijna iedereen mogelijk maken om op een prettige manier kennis te maken met de prachtige Vlaamse Ardennen.

Aafietsen BVBA, fietstrefpunt Vlaamse Ardennen
Maarkeweg 43, 9680 Maarke Kerkem
info@bikestore.be, gsm: 0476 420 841
www.fietsenverhuur.com

Bericht ingezonden door Marc Peeters

zondag 22 maart 2009

Het drama van de Vlaamse Ardennen

Toeristisch gezien is het landschap de grootste troef van de Vlaamse Ardennen. Een enquête heeft aangetoond dat toeristen en recreanten 'de schoonheid van het landschap' hier zeer waarderen. Als 'landschapper' in spe vraag ik mij echter af of diezelfde troef geen knelpunt wordt. Welke acties worden er ondernomen om die 'schoonheid' te bewaren? Welke schoonheid trouwens? Waarmee ik niet wil zeggen dat de beleving van het landschap in de Vlaamse Ardennen niet esthetisch is. Althans, nu toch nog. Kleine landschapselementen verdwijnen (zonder kapvergunning of sanctie !), er wordt zonder bezwaar een plek gezocht om een stort in te richten, natuurgebied wordt ontginningsgebied, recreanten en wielertoeristen lozen blikjes waar het hun uitkomt, beeldkwaliteit is een onbekend begrip en politici hechten meer belang aan schone folders dan aan schone dorpen. Zolang dit niet verandert, zie ik geen mooie toekomst voor Vlaanderens Mooiste landschap.

donderdag 26 februari 2009

Big Band 86 concerteert in Geraardsbergen

Stomend, dynamisch en bijzonder gesmaakt
Big Band 86 o.l.v. Marc Godfroid concerteert tweemaandelijks in Café De Eendracht in Geraardsbergen. Wat ooit begon als een huisconcert van vrienden die houden van jazz en big bandmuziek, is uitgegroeid tot een bijzonder kwaliteitsvol en gesmaakt concert in een nokvol café. De jazzliefhebbers komen van ver (Vilvoorde bijvoorbeeld) om de concerten mee te maken. Donderdag 26 februari speelde Big Band 86 hun 74ste concert met muziek van Gordon Goodwin. Het was een avond op topniveau. Vijf jaar geleden schreef ik in het regiomagazine VAriant een artikel over de band, toen was de band nog onbekend en onbemind. Wat ik vreesde is uitgekomen. Ik hoopte in stilte dat het mijn geheim zou blijven, deze geweldige huisconcerten in een ongedwongen sfeer, met echte supporters die onvoorwaardelijk trouw waren aan de band en alle (zeldzame) minder juiste noten met de mantel der liefde toedekten. De legendarische concerten van Big Band 86 zijn ontdekt. Dit is de laatste keer dat ik erover schrijf, want wie weet raak ik volgend concert niet verder dan de dorpel van het café.
Meer info over Big Band 86 op www.jazzinbelgium.com/band/big-band-86.

zaterdag 14 februari 2009

'Fragiel' glas in het museum in Velzeke


Glas wordt al eeuwen gebruikt, als banale drinkbeker en fragiel sierstuk. De Romeinen waren bedreven in het blazen van glas. Wilt u te weten komen hoe ze dat deden en hoe glas er in vroegere tijden uitzag, dan kan u nog tot 31 mei 2009 een bezoek brengen aan het Provinciaal Archeologisch Museum in Velzeke.

De tentoonstelling 'Fragiel' belicht aan de hand van 300 originele objecten uit Belgische en buitenlandse collecties de verschillende aspecten van de Romeinse glaskunst. U ontdekt drinkbekers, voorraadpotten, juwelen, flesjes, flacons, tafelglas en ook vensterglas. Er zijn zowel sobere als geduldig versierde exemplaren bij. U komt alles te weten over de techniek van glaskunst: de samenstelling van glas, het kleuren, ontkleuren en het creëren van bijzondere vormen.

Het topstuk uit de tentoonstelling is een Romeinse 'diatreetbeker' die gevonden werd in Daruvar (Kroatië). De kelkvormige beker is omgeven door een fijnmazig netwerk en het opschrift Faventibus (Aan de goedgezinden).

Op 30 en 31 mei wordt in het kader van de Ambachtenmarkt de
glasoven uit lokale leem en originele Romeinse tegels en dakpannen opnieuw in gang gezet. Dit is uniek voor Europa. Er wordt dan 24 uur per dag hout gestookt en glas geblazen zoals de Romeinen het destijds deden.

Praktisch:
Pam Velzeke, Paddestraat 7, Velzeke (Zottegem)
Openingsuren: maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u, tijdens de weekends van 14u tot 18u

Meer over de tentoonstelling verneemt u op de website www.pam-velzeke.be.

Alle foto's: pam Velzeke.


maandag 2 februari 2009

Nieuwe toeristische brochures beschikbaar

Toerisme Vlaamse Ardennen vzw publiceerde enkele nieuwe brochures met actuele toeristische informatie over de Vlaamse Ardennen. Er verscheen in 2009 een aangepaste versie van het toeristische magazine, een gids in pocketformaat en een toeristische kaart. Een overzicht van de logies werd opgenomen in de gids. Meer informatie vindt u op www.toerismevlaamseardennen.be

VAriant is niet meer

Het magazine VAriant heeft opgehouden te bestaan. De allereerste editie verscheen in juli 2003. VAriant had uitgebreid aandacht voor natuur, cultuur, gastronomie en recreatie in de Vlaamse Ardennen. In de loop der jaren evolueerde VAriant echter naar een 'speciale editie' van Pas Uit, met minder autonomie en eigenzinnigheid. Initiatiefnemer en bezieler Chris De Smedt stopt nu de samenwerking met Passe-Partout. Pas Uit (Variant) gaat een eigen koers varen en streeft naar een grotere synergie met de andere edities van Pas Uit magazine. Jammer maar helaas, dit betekent dat er opnieuw minder aandacht is voor natuur en cultuur in de regionale pers.