Verkenning van een land-schap

Trivialiteiten en andere waardevolle verhalen gesprokkeld langs Vlaamse Ardennen wegen.

vrijdag 18 december 2009

11 nieuwe LEADER-projecten in de Vlaamse Ardennen

Op 4 december 2009 werden 11 nieuwe LEADER-plattelandsprojecten erkend, samen goed voor een investering van bijna 1,5 miljoen € in het plattelandsweefsel van de Vlaamse Ardennen. LEADER, wat staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’, is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling. Vrij vertaald betekent het 'samenwerken voor plattelandsontwikkeling'.
De Vlaamse Ardennen zijn voor 6 jaar (2008 – 2013) erkend als LEADER-gebied. In deze periode kunnen jaarlijks plattelandspojecten ingediend worden die tot 65% cofinanciering kunnen ontvangen van het Provinciebestuur, het Vlaamse Gewest en de Europese Unie.

De aanpak van LEADER verschilt van andere Europese programma’s omdat de ingediende projecten beoordeeld worden door een team van plaatselijke ‘streekspecialisten’. Europa laat het dus aan de Vlaamse Ardennen zelf over. In onze Plaatselijke Groep (PG) zetelen 28 geëngageerde mensen uit zowel de publieke als private sector.

De 11 goedgekeurde projecten zijn:

1. Arpia - kunsten met landschappen
Promotor: Vzw Arpia, Herzele
Arpia is een kunstenproject met als filosofie een verbond tussen kunst(vormen) en landschap(svormen), dat voortvloeit uit de fundamentele samenhang van mens en natuur.
De rode draad wordt gevormd door een permanent toegankelijk en evoluerend Land Art traject dat jaar na jaar verrijkt wordt met nieuwe kunstwerken, waarbij de waarneming van de kunstwerken de beleving van het landschap versterkt. Ze gaan op in het ritme van de seizoenen en bestaan hoofdzakelijk uit ecologische materialen.
Het project bestaat verder uit een kaderprogramma waarin van juni tot september jaarlijks diverse artistieke disciplines én niet-artistieke domeinen (landschapsonderzoek, lokale context, …) aan bod komen. (www.artscapes.be)

2. Vlaamse Ardennen topregio consumptieaardappelen
Promotor: Interprovinciaal Proefcentrum voor Aardappelteelt, Kruishoutem
De Vlaamse Ardennen heeft een zeer lange traditie van aardappelteelt. De intensieve aardappelteelt heeft geleid tot aardappelmoeheid op veel bedrijven met een verminderde concurrentiekracht als gevolg. Het PCA zal 40 bedrijven begeleiden in het nemen van economisch en ecologisch verantwoorde maatregelen tegen aardappelmoeheid. Op basis van bemonstering en advisering over de mogelijke maatregelen krijgen de bedrijven een veel beter inzicht in de situatie en mogelijkheden op hun eigen bedrijf.

3. Boerderij-ontmoetingen in 4 seizoenen
Promotor: Vzw Papaver, Sint-Lievens-Esse (Herzele)
Papaver vzw ontwikkelt, samen met lokale partners, activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Deze vzw is gegroeid uit bio-boerderij De Kollebloem, tevens de locatie van het project. Met dit project wil Papaver voldoen aan de lokale vraag naar activiteiten rond de thema's boerderijleven, natuureducatie, voeding, noord-zuid en seizoens- en natuurbeleving. Speciale aandacht gaat naar kansarmen.

4. Eéndagszorgtoerisme voor bijzondere doelgroepen
Promotor: De Kleppe vzw, Everbeek (Brakel)
Sociaal zorgtoerisme voorziet voor mensen met sociale, fysieke en mentale beperkingen in een recreatief aanbod waarin de zorgcomponent sterk aanwezig is. Met dit project “ééndagszorgtoerisme voor bijzondere doelgroepen_ wordt in het hart van de Vlaamse Ardennen een vernieuwend initiatief toegevoegd aan het toerismeaanbod in de regio. Het project richt zich op groeps- en individueel toerisme en biedt faciliteiten inzake toegankelijkheid en zorg ter ondersteuning van mensen met specifieke noden. De boerderij en de omgang met dieren staan centraal in de activiteiten, die aangeboden worden in de vorm van een belevingsdag en een belevingspad.(www.dekleppe.be)

5. Dorpstheater ’t Hoefijzer
Promotor: Gemeentebestuur Herzele
Bewust gesteld tegenover een 'stadstheater' wil dit dorpstheater in de traditie van vroegere dorpstheaters en -cinema's een concrete en laagdrempelige betekenis geven aan 'cultuur op het platteland'. Het authentieke gebouw/annex zaaltje wordt aangepast aan hedendaagse noden. Samen met lokale verenigingen, het dienstencentrum en de Steenoven wordt er een divers en toegankelijk aanbod uitgewerkt aan dagactiviteiten en avondvoorstellingen, waarbij er voorrang gegeven wordt aan lokale en specifieke doelgroepen en actoren zowel wat betreft publiek als qua invulling. De ontmoetingsfunctie van café en feestzaal blijft behouden en de ruimtes op de verdieping worden ingericht als vergaderruimtes.

6. Een verhaal langs een stroom
Promotor: Stad Oudenaarde
Toerisme Oudenaarde zal een landelijke, toeristische route in de scheldevallei, grondgebied Oudenaarde en Zwalm, uitwerken met een permanente fiets- en wandelroute en een occasionele bootroute. Doelstelling is zowel de historische kernen als de natuurlijke en landelijke gebieden rond de Schelde aan elkaar te linken en (historisch) te duiden. Dit laatste gebeurt dmv infoborden en GPS-technologie. Daarnaast is het de bedoeling het parcours van infrastructuur te voorzien en de staat van de voet- en fietspaden te optimaliseren.

7. Kenniscirkels erosie: fase II
Promotor: Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
Uitgaande van de resultaten van bevraging bij landbouwers en gemeentebesturen worden kansen, pijnpunten en mogelijke verbeteracties m.b.t. erosiebestrijding binnen het gebied aangepakt via het concept van kenniscirkels. Via bottom-up aanpak wordt gewerkt aan concrete afspraken m.b.t. een duurzame aanpak van erosie. Door uitwisseling van praktische kennis en visie binnen én tussen kenniscirkels kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Door het overleg tussen landbouwers onderling en met de gemeentebesturen kunnen er ook nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, agrarische verenigingen of lokale machineringen ontstaan

8. Volkegem vernieuwt & Kerselare verbindt
Promotor: Stad Oudenaarde
Bodemerosie is een groot probleem in de Vlaamse Ardennen. Ook de begraafplaats van Volkegem ondervindt schade van bodemerosie. Door de specifieke ligging is er bij neerslag een natuurlijk grondverzet waardoor de graven onderspoelen. Ook de trage wegen errond spoelen uit en kunnen amper nog gebruikt worden. Dit project pakt deze problematiek zodanig aan dat het als voorbeeld kan dienen voor andere erosiegevoelige gemeenten.


9. Natuurbeleving met ouderen op het platteland
Promotor: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
In 5 rusthuizen in de Vlaamse Ardennen organiseren RLVA en Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender natuurbelevingsactiviteiten met ouderen. Herinneringen ophalen (reminisceren) staat daarbij centraal. Deze herinneringen worden verwerkt tot een publicatie. Aan het einde worden 12-jarigen betrokken om de ouderen te helpen en samen te leren. Het begeleidend personeel krijgt tijdens het project vorming en middelen (startpakket voor natuurbelevingskoffer). Parallel wordt de natuurbelevingstuin voor ouderen bij Huize Roborst als proefproject mee ondersteund.

10. Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen
Promotor: Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen
Bepaalde rechthebbenden op maatschappelijke dienstverlening (OCMW-aanbod) krijgen om diverse redenen deze steun niet. Dit is onderbescherming en manifesteert zich sterk op het platteland. Project Onderbescherming Zuid-Oost-Vlaanderen speelt hierop in. In 4 gemeentes zoeken rechthebbenden, OCMW's, CAW’s, … drempels die onderbescherming in de hand werken. In dialoog komen ze tot een actieplan en realiseren in een volgende stap een verbeteractie.

11. Rusthuis, Buurthuis!
Promotor: OCMW Erpe-Mere
Dit project koppelt de uitbouw van sociale tewerkstelling aan een bijkomende buurtgerichte sociale dienstverlening: het biedt ondersteuning aan 3 (private) rusthuizen in Erpe-Mere die zich bereid verklaren om binnen hun voorziening een sociaal restaurant te openen en senioren en kansarmen uit de buurt de mogelijkheid te bieden om er een warm middagmaal te nuttigen. Het project voorziet tevens in een ophaaldienst waarbij ook bejaarden, die meer geïsoleerd wonen en zelf niet over vervoer beschikken, thuis opgehaald kunnen worden. Er zal bovendien de mogelijkheid worden geboden om na het middagmaal nog een ontspannings- en/of vormingsactiviteit bij te wonen.

Meer info: Rein Dessers, Coördinator Leader Vlaamse Ardennen
0032 486/37 93 84, www.leadervlaamseardennen.be

Geen opmerkingen: